bradford-on-avon-30

Monumental Brass of Thomas and Mary Horton c1520 – Holy Trinity Church, Bradford-on-Avon